Giraf kijkt in camera

Juridische info vzw SodiGent

vzw SodiGent is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm. Op deze pagina vind je info over de bestuursorganen, het voorzitterschap, de effectieve leden en de statuten van de vzw.

De vereniging is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
 

De effectieve en toegetreden leden

De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden.

De vereniging telt minstens 5 effectieve leden

  • Categorie A: het effectief lid Stad Gent
  • Categorie B: 3 effectieve leden uit de groep van erkende en representatieve vakorganisaties
  • Categorie C: het effectief lid OCMW Gent

De vereniging heeft volgende toegetreden leden

  • alle actieve personeelsleden en gepensioneerde voormalige personeelsleden van de Stad Gent en het OCMW Gent die lidgeld betalen en die voldoen aan de formaliteiten en voorwaarden vermeld in de statuten
  • alle actieve personeelsleden en gepensioneerde voormalige personeelsleden van publieke partnerorganisaties binnen Groep Gent, op voorwaarde dat de vereniging een partnerschapsovereenkomst heeft afgesloten met vzw SodiGent
  • de gepensioneerde gewezen leden van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de bijzondere comit├ęs die lidgeld betalen

Voorzitterschap en secretaris

Het voorzitterschap komt ambtshalve toe aan de schepen bevoegd voor personeel van de Stad Gent.

Hafsa El-Bazioui is de huidige voorzitter van vzw SodiGent.

Het eerste ondervoorzitterschap komt tweejaarlijks roterend toe aan 1 van de 3 bestuurders voorgedragen door de effectieve leden van categorie B (leden uit de groep van representatieve vakorganisaties).

Peter Wieme is de huidige ondervoorzitter van de vzw.

Dirk Van Himste is de secretaris van de vzw

Bestuursorganen

De vzw Sociale Dienst heeft 3 bestuursorganen:

  • Het Dagelijks bestuur staat in voor het dagelijks beleid.
  • Het bestuursorgaan staat in voor het bestuur van de vzw (controle op de rekeningen, goedkeuring van projecten, ..).  De bestuurders zijn steeds natuurlijke personen en worden al dan niet uit de leden van de algemene vergadering benoemd. De vzw wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimum 12 en maximum 15 bestuurders. De gemeenteraad van het effectief lid Stad Gent draagt 9 bestuurders voor. De effectieve leden van categorie B (leden uit de groep van representatieve vakorganisaties) dragen maximum 3 bestuurders voor. En de raad voor maatschappelijk welzijn van het effectief lid OCMW Gent draagt 3 bestuurders voor. Het bestuursorgaan wordt om de 6 jaar hernieuwd door de algemene vergadering.
  • De algemene vergadering is het hoogste bestuursorgaan en bepaalt het algemene beleid (goedkeuring jaarrekening, benoeming bestuurders, ...). De algemene vergadering bestaat uit de 5 effectieve leden van de vereniging en wordt om de 6 jaar hernieuwd. De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen.

Regelgeving

De statuten gelden als de grondwet van de vereniging. Ze beschrijven de rechten en plichten van de effectieve en toegetreden leden en ze structureren de vereniging.  Ze bepalen ook wie lid kan worden van de vzw en van het bestuursorgaan.

De recentste statuten van de vzw werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 23 juni 2020.