Renteloze lening

Wanneer u financiële problemen hebt of er komt een grote onverwachtse kost  (bv een terugvordering van de personenbelasting, energiefactuur, huurwaarborg,…) op uw pad  waarmee u geen rekening hebt gehouden, kan er vanuit SodiGent een renteloze lening worden toegekend. Hieraan gaat wel een financieel onderzoek vooraf, dat gebeurt tijdens een gesprek met de consulent. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door twee leden van het Dagelijks Bestuur van SodiGent. Meestal zijn dit de verantwoordelijke van SodiGent en de voorzitter. Heel belangrijk hierbij is dat dit met de grootste discretie gebeurt, verslagen worden anoniem opgemaakt.

Aangezien dit dikwijls om heel dringende situaties gaat, gebeurt de aanvraag en goedkeuring via mail. Op die manier kan een aanvraag tot renteloze lening binnen de beperkte periode van vijf dagen afgehandeld worden. Er kan een renteloze lening toegekend worden van maximum € 1.500. Indien u nog een renteloze lening lopen heeft, kan er geen tweede worden afgesloten.

Hoe werkt het concreet:

  1. Een gesprek met de consulent, waarbij de financiële situatie in kaart wordt gebracht.
  2. Indien nodig dient de cliënt een aantal bewijsstukken (facturen, loonstrookje, andere belangrijke info,...) binnen te brengen om aan het dossier toe te voegen.
  3. De consulent werkt het verslag uit met een concrete aanvraag én een voorstel tot terugbetaling.
  4. Verslag wordt doorgestuurd naar twee leden van het Dagelijks Bestuur.
  5. Indien nodig wordt contact opgenomen met de schuldeisers om te bemiddelen over terugbetaling of om instanties op de hoogte te brengen van de wijze van betalen.
  6. Nadat de goedkeuring is verleend wordt de cliënt uitgenodigd voor de ondertekening van leningsdocumenten.
  7. Na de ondertekening wordt de betaling door SodiGent verwerkt en uitgevoerd.
  8. De terugvordering gebeurt zoals opgenomen in de overeenkomst. De cliënt ontvangt hiervan een exemplaar.

De terugbetaling gebeurt in de meeste gevallen door inhouding op het salaris (dit kan niet bij onderwijzend personeel én bij contractueel gepensioneerden, zij dienen zelf te storten zoals bij overeenkomst vastgelegd). De terugbetaling gebeurt zoveel mogelijk volgens de draagkracht en mogelijkheden van de cliënt. Toch moet een lening van € 1.500 worden terugbetaald in 18 maanden. Voor een bedrag tot € 1.000 heeft men een jaar de tijd en voor een lening tot € 500 voorzien we een terugbetalingstermijn van zes maanden.

Soms worden aan de lening voorwaarden gekoppeld zoals bijkomende budgetbegeleiding bij het CAW of een andere dienst.

Indien u een collectieve schuldenregeling heeft kan u geen renteloze lening krijgen.

renteloze lening
renteloze lening